Thema Soortenbescherming en ruimtelijke ontwikkeling

Soortenbescherming en ruimtelijke ontwikkeling

 

Iedereen kent de grote projecten waarbij woonwijken, wegen en bedrijventerreinen worden aangelegd. Steeds kan hierbij het leefgebied van strikt beschermde dier– en plantensoorten geraakt worden. Maar dit is niet alleen het geval bij grote projecten. Ook bij het afbreken van schuurtjes, het vervangen van daken en het kappen van bomen kan er strijd ontstaan tussen het beschermen van dieren en planten en de wens om deze projecten uit te voeren.

 

De wijze waarop ontheffingen mogen worden verleend is complex en aan zich steeds verder ontwikkelende jurisprudentie en wetswijzigingen onderhevig. Het is voor veel partijen van belang dat duidelijk wordt uitgelegd wat de betekenis is van de verschillende begrippen die bij ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen worden gebruikt, zoals natuurwaardenonderzoek, alternatievenonderzoek en gunstige staat van instandhouding.

 

In de afgelopen jaren is er een aantal belangrijke uitspraken geweest waardoor de mogelijkheid voor het verlenen van ontheffingen aanzienlijk is beperkt. Ook is een geheel nieuwe methode ontwikkeld om projecten uit te voeren zonder dat er sprake is van invloed op strikt beschermde soorten. Dit is de mitigatiemethode. Deze mitigatiemethode is door Natuur en Recht zeer ver uitgewerkt . Deze methode wordt nu ook door Dienst Regelingen, de ontheffingverlener van het Ministerie van ELI, veelvuldig toegepast.

 

Omdat er zoveel veranderd is op het gebied van ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen besteed Natuur en Recht ruimschoots aandacht aan dit onderwerp. Voor natuurbeschermingsorganisaties, politici, beleidsmedewerkers, ecologische adviesbureaus en initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, gemeenten en provincies wordt de cursus Soortenbescherming en ruimtelijke ontwikkeling aangeboden om kennis en ervaring op te doen met de nieuwe methodieken.

 

Cursus Soortenbescherming en ruimtelijke ontwikkeling

 

 

Op verzoek kan Natuur en Recht ook in-company de Lezing Wet Natuur en ruimtelijke ontwikkeling of de Workshop ontheffingsaanvragen ruimtelijke ontwikkeling voor u verzorgen